ผลงานและความภาคภูมิใจ
ผลงานของครู
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.5
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
อันดับ 5 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
ชนะเลิศ การแข้งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
โล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา
วันที่ 19 สิงหาคม 2559
ผู้บริหารและครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
คุณครูที่ได้รับรางวัล หนึ่งครูแสนดี ครูในดวงใจ ครูผู้สอนเด็กรักการอ่านดีเด่น ครูที่มีผลงานพัฒนาการสอ
วันที่ 16 มกราคม 2559
คุณครูที่ได้รับรางวัล หนึ่งครูแสนดี ครูในดวงใจ ครูผู้สอนเด็กรักการอ่านดีเด่น ครูที่มีผลงานพัฒนาการสอ
วันที่ 16 มกราคม 2559
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved