ผลงานและความภาคภูมิใจ
ผลงานของโรงเรียน
เกียรติบัตร เหรียญทอง คณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
เกียรติบัตรคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
เหรียญทอง กีฬาเทควันโด
วันที่ 11 สิงหาคม 2561
เหรียญเงิน กีฬาเทควันโด
วันที่ 11 สิงหาคม 2561
อันดับ 1 การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2560
วันที่ 5 สิงหาคม 2560
เหรียญทองแดง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
วันที่ 1 ธันวาคม 2559
ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
วันที่ 21 สิงหาคม 2559
ผู้นำองค์กรดีเด่น
วันที่ 3 มิถุนายน 2559
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)
วันที่ 28 เมษายน 2559
เกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐ โรงเรียนชลประทานวิทยา ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงา
วันที่ 28 เมษายน 2559
รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช (OPEC AWARDS) จาก
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved