ผลงานและความภาคภูมิใจ
ผลงานของโรงเรียน
สอบคัดเลือกรอบที่ 2 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
วันที่ 19 มกราคม 2562
เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เกียรติบัตร เหรียญทอง คณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
เกียรติบัตรคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
เหรียญทอง กีฬาเทควันโด
วันที่ 11 สิงหาคม 2561
เหรียญเงิน กีฬาเทควันโด
วันที่ 11 สิงหาคม 2561
อันดับ 1 การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2560
วันที่ 5 สิงหาคม 2560
เหรียญทองแดง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
วันที่ 1 ธันวาคม 2559
ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
วันที่ 21 สิงหาคม 2559
ผู้นำองค์กรดีเด่น
วันที่ 3 มิถุนายน 2559
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)
วันที่ 28 เมษายน 2559
เกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐ โรงเรียนชลประทานวิทยา ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงา
วันที่ 28 เมษายน 2559
รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช (OPEC AWARDS) จาก
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved