วิดีโอ : ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โรงเรียนชลประทานวิทยา
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 5 กันยายน 2562

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved