ภาพกิจกรรม : CPW-Preparation Camp for the Scratch Olympiad 2023 ค่ายนวัตกรรม ผู้ประกอบการหุ่นยนต์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566
รายละเอียดกิจกรรม : CPW-Preparation Camp for the Scratch Olympiad 2023
ค่ายนวัตกรรม ผู้ประกอบกำรหุ่นยนต์และปัญญำประดิษฐ์สำกล (AI 5.0) ส ำหรับกำรประกวดการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์โอลิมปิกวิชาการนานาชาติ มาตรฐานฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์เยอรมัน
นักเรียน ITP ป.5-6 จ ำนวน 100 คน ในระหว่ำงวันที่ 20-26 พฤษภำคม 2566 เวลำ 09.00-17.00 น.

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved