ภาพกิจกรรม : อบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษและการใช้โปรแกรมต่างๆ ของหนังสือ SuperKids วันที่ 21 มีนาคม 2566
รายละเอียดกิจกรรม : การอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษและการใช้โปรแกรมต่างๆ ของหนังสือ SuperKids ระดับชั้น ป.1-ป.6 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2566
เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 50 ปี

คุณครูที่เข้ารับการอบรม : ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แผนกประถมศึกษา จำนวน 21 คน

การอบรมนี้เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยระบบ GPAS 5 Steps
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved