ภาพกิจกรรม : สอบประเมิน ITP รอบ 2 ม.1 ม.4 วันที่ 7 มีนาคม 2566
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved