ภาพกิจกรรม : กิจกรรม วิชา Coding Iot For Innovation ชั้น ม.1-3 วันที่ 20 กันยายน 2565
รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรม วิชา Coding Iot For Innovation ชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2565 โดยใช้หลักสูตร STEAM4INOVATOR จากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)และมหาวิทยาลัยนเรศวร
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved