ภาพกิจกรรม : รับรางวัลประกวดคัดลายมือ วันที่ 18 สิงหาคม 2565
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved