ภาพกิจกรรม : พูด 3 ภาษา วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวถึง ความสำคัญของการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 3 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น วันที่ 18 สิงหาคม 2565
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved