ภาพกิจกรรม : ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แผนการเรียนบูรณาการ ITP ป.5 วันที่ 18 มิถุนายน 2565
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved