ภาพกิจกรรม : การสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 15 มิถุนายน 2565
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved