ภาพกิจกรรม : ห้องเรียน ITP ม.1-3 เรียนเสริมประสบการณ์วันเสาร์ที่ 22 ม.ค 65 วันที่ 22 มกราคม 2565
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved