ภาพกิจกรรม : กิจกรรมวันเสาร์ห้องเรียน ITP ป.4-6 วันที่ 22 มกราคม 2565
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved