ภาพกิจกรรม : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 15 กันยายน 2564
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved