ภาพกิจกรรม : พิธีมอบแหวนคุณครูผู้มีอายุงาน 25ปี ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
รายละเอียดกิจกรรม : รายชื่อคุณครูผู้มีอายุงาน 25ปี ประจำปีการศึกษา 2563
1.นางพัชรินทร์ เทียมสอาด
2.นางพัฒทรา เอี่ยมสอาด
3.นางวดี โสมะทัต
4.นางสาววรรณนิดา แก้วปัญญารุ่งโรจน์
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved