ภาพกิจกรรม : ทุน English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (English Program) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดกิจกรรม : จากคุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาข้างต้น โรงเรียนชลประทานวิทยาจึงขอประกาศรายชื่อ
นักเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก รับทุน Englsh Progam ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 10,000.00 บาท ดังรายนามต่อไปนี้
1. นางสาวธรรม์ฤทัย เหลืองสุรีย์ เลขประจำตัว 27403
2. นางสาวสิรินดา เฉลิมพนาพันธ์ เลขประจำตัว 24884
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved