ภาพกิจกรรม : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นกล้วย โดยนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียน สสวท. วันที่ 15 ตุลาคม 2563
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved