ภาพกิจกรรม : ดร.สุกฤตา สุวรรณกฤติและ อ. นรินทร์พจน์ สุวรรณกฤติ ให้โอกาสมาเยี่ยมชมและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนห้องเรียนนวัตกรรมฯ Depacoding วันที่ 14 ตุลาคม 2563
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved