ภาพกิจกรรม : ห้องเรียน SM-CPW ชั้น ป.5 ศึกษาและทดลองการทำงานของกล้องจุลทรรศน์ วันที่ 12 กันยายน 2563
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved