ภาพกิจกรรม : พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม กับ โรงเรียนชลประทานวิทยา วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved