ภาพกิจกรรม : โรงเรียนได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในอาคารเรียน และภายในห้องเรียนเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 วันที่ 4 มีนาคม 2563
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved