ภาพกิจกรรม : ประชุมแผนก ประถมศึกษา ครั้งที่ 6-2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved