ภาพกิจกรรม : การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ของนักเรียนโครงการ ESMP ชั้น ม.1 และ ห้องเรียนพิเศษ สสวท. ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved