ภาพกิจกรรม : นักเรียนหลักสูตรอุตสาหกรรมการบิน ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินโดนีเซีย (2) วันที่ 4 ตุลาคม 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved