ภาพกิจกรรม : กิจกรรม PLC ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 ไก่กระต๊ากขับขานประสานเสียง วันที่ 6 กันยายน 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved