ภาพกิจกรรม : การเยี่ยมเยือนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน คณะครูโรงเรียน หยงเฉิง เมือง หยงเฉิง มณฑลเห่อหนาน (Henan Yongcheng Lincoln English school) วันที่ 10 สิงหาคม 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved