รายะเอียดผลงาน : เทควันโด ชนะเลิศอันดับ 1
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของโรงเรียน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขัน เทควันโด
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงวิรัลพัชร ทานา
ประถมศึกษาปีที่ 2/6

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved