รายะเอียดผลงาน : ว่ายน้ำ ชนะเลิศอันดับ 1
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของโรงเรียน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขัน ว่ายน้ำ
สถานที่แข่งขั้น จังหวัดนครนายก
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายสุรเศรษฐ์ พึ่งประชา
ประถมศึกษาปีที่ 2/14

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved