รายะเอียดผลงาน : ขี่ม้านานาชาติ ชนะเลิศอันดับ 1
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของโรงเรียน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขัน ขี่ม้านานาชาติ
สถานที่แข่งขั้น กรุงเทพฯ
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาววรัมพร เอกตระกูล
มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved