รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงขวัญข้าว ทิพย์เพียรศักดิ์
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

เด็กหญิงจิณณพัต เชื้อเชียง
ประถมศึกษาปีที่ 6/11

เด็กหญิงจิรัชยา อิ่มสำราญ
ประถมศึกษาปีที่ 6/11

เด็กหญิงปิยฉัตร แซ่ลิ้ม
มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นางสาวพัชรพร เพ็ชรศรี
มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

เด็กหญิงอชิรญาณ์ รัตนประดิษฐ์
มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

ผู้ควบคุม นางสาวพจณิชา ร่มไทร

นางปวริศา แพรกหา

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved