รายะเอียดผลงาน : Thai ASMO Science Ranking Level 1 Bronze
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน
วันที่ 21 กันยายน 2561
รางวัลที่ได้ Bronze
จากการแข่งขัน Thai ASMO Science Ranking Level 1
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด ผลการสอบ ASMO ปีการศึกษา2561
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงปฤษดา สินธุอุส่าห์
ประถมศึกษาปีที่ 5/12

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved