รายะเอียดผลงาน : ประเภทเดี่ยว เกียรติบัตร เหรียญทอง คณิตคิดเร็ว
ปีการศึกษา
ประเภทผลงาน ผลงานของโรงเรียน
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
รางวัลที่ได้ เกียรติบัตร เหรียญทอง คณิตคิดเร็ว
จากการแข่งขัน ประเภทเดี่ยว
สถานที่แข่งขั้น เทอร์มินอฮอลล์ ชั้น4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวชมนาถ กันประเสริฐ
มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved