รายะเอียดผลงาน : การประกวดสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.1-3 เหรียญเงิน
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน
จากการแข่งขัน การประกวดสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.1-3
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ แช่มช้อย
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved