รายะเอียดผลงาน : การประกวดอ่านออกเสียงและจับใจความ ม.1-3 เหรียญทอง อันดับที่ 2
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง อันดับที่ 2
จากการแข่งขัน การประกวดอ่านออกเสียงและจับใจความ ม.1-3
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงวินัดดา มากมูลผล

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved