รายะเอียดผลงาน : ชนะเลิศ การแข้งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของครู
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศ
จากการแข่งขัน การแข้งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด การแข้งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 นายธีรวิทย์ อินทะชาติ นางสุภาพร แตงไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ -
ระดับ ประถมฯปลาย
ผู้ที่ได้รับ
ชั้น

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved