รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายพุทธิพร ศรชัยญาติ

เด็กชายภัทรธร เหมือนแย้ม

ผู้ควบคุม นางชุติกาญจน์ เมตตาจิตร


Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved