รายะเอียดผลงาน : การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายพงศฑล ทะโทน

เด็กหญิงสิริภัสสร์ พรหมประกาย

ผู้ควบคุม นางสาวบุษยมาศ เมธาวิริยะศิลป์

นางสาวศศิวิมล บุตโรบล

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved