รายะเอียดผลงาน : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เหรียญทองแดง
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของโรงเรียน
วันที่ 1 ธันวาคม 2559
รางวัลที่ได้ เหรียญทองแดง
จากการแข่งขัน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่แข่งขั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
รายละเอียด -
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved