รายะเอียดผลงาน : โรงเรียนชลประทานวิทยา ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)ชั้น ม.6 ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 5 วิชา สูงกว่าค เกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐ
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของโรงเรียน
วันที่ 28 เมษายน 2559
รางวัลที่ได้ เกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐ
จากการแข่งขัน โรงเรียนชลประทานวิทยา ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)ชั้น ม.6 ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 5 วิชา สูงกว่าค
สถานที่แข่งขั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
รายละเอียด โรงเรียนชลประทานวิทยา ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)ชั้น ม.6 ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 5 วิชา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวม 5 วิชาระดับประเทศ และได้ลำดับที่ 4 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 (สังกัดเอกชน)
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved