รายะเอียดผลงาน : O-NET 100 คะแนนเต็ม O-NET
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของโรงเรียน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
รางวัลที่ได้ 100 คะแนนเต็ม O-NET
จากการแข่งขัน O-NET
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนชลประทานวิทยา
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายศุพเสกข์ ต้นยาง
มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved