วิดีโอ : บรรยากาศการเรียนชุมนุมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลประทานวิทยา
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 2 สิงหาคม 2561

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved