ataşehir evden eve nakliyat ก้าวไปด้วยไอซีที (ICT) ที่ชลประทานวิทยา 4.0 " /> ataşehir evden eve nakliyat ก้าวไปด้วยไอซีที (ICT) ที่ชลประทานวิทยา 4.0 โรงเรียนชลประทานวิทยา" /> ataşehir evden eve nakliyat ก้าวไปด้วยไอซีที (ICT) ที่ชลประทานวิทยา 4.0 โรงเรียนชลประทานวิทยา ">
ataşehir evden eve nakliyat
ก้าวไปด้วยไอซีที (ICT) ที่ชลประทานวิทยา 4.0 | โรงเรียนชลประทานวิทยา
ก้าวไปด้วยไอซีที (ICT) ที่ชลประทานวิทยา 4.0
          โรงเรียนชลประทานวิทยา ภายใต้การบริหารของ อาจารย์เลอศักดิ์  ริ้วตระกูลไพบูลย์  มีนโยบายชลประทานวิทยา 4.0 เป็นทิศทางการพัฒนาโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนชลประทานวิทยาได้มีการพัฒนาไอที (Internet Technology) มาอย่างต่อเนื่อง การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านไอที อุปกรณ์แม่ข่ายอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย มีการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยระบบไวไฟ (wifi) และระบบสาย (LAN)
ครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน มีการใช้แอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการโรงเรียนที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ที่จะนำเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital) อย่างเต็มที่จึงเปิดการเรียนการสอน การควบคุมหุ่นยนต์ mbot ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ไมโครคอนโพลเลอร์และบอร์ด Arduino มีลักษณะเป็นการเขียนโปรแกรม (Coding) ด้วยภาพกราฟฟิก ทำให้นักเรียนในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (SM-CPW) สามารถควบคุมหุ่นยนต์ให้มีการทำงานหรือแสดงการทำงานต่าง ๆ ได้ เช่น
การเคลื่อนที่เป็นสี่เหลี่ยม วงกลม เส้นตรงและอื่น ๆ จากวิสัยทัศน์นี้จะทำให้เห็นว่าโรงเรียนชลประทานวิทยาได้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอีกหนึ่งขั้น ที่กล่าวเช่นนี้เพราะโรงเรียนชลประทานวิทยาได้กำหนดให้มีการสอนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก่อนประเทศญี่ปุ่นที่มีความเจริญก้าวหน้ากว่าประเทศไทยไปสองปี กล่าวคือ โรงเรียนชลประทานวิทยาได้เริ่มสอนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ส่วนประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศให้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นต้นไป โดยเริ่มปฏิบัติจริงในเดือนเมษายน ปี ค.ศ.2020 นับเป็นที่น่าภาคภูมิใจกับนักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยาที่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่สำคัญ เพื่อเตรียมแรงงานสายไอซีทีให้กับประเทศไทยในอนาคตUPDATE : 2020-02-27 20:41:52

ก้าวไปด้วยไอซีที (ICT) ที่ชลประทานวิทยา 4.0">
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved