นายทศพร วิจักษณ์เมธี | โรงเรียนชลประทานวิทยา
นายทศพร วิจักษณ์เมธี

ประวัติการศึกษา
อนุบาล 1-2 โรงเรียนวัฒนพฤกษา
อนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชลประทานวิทยา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เกรดเฉลี่ยสะสม 3.88 (1/2562) [อันดับ 1 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี]
 
ทุนการศึกษาที่เคยรับ
 
โรงเรียนชลประทานวิทยา
ทุนการศึกษาประเภททำชื่อเสียงให้โรงเรียน ปีการศึกษา 2556 – 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ทุนเรียนดี ปีการศึกษา 2558 – 2561
ทุนการศึกษาบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2560

รางวัลและผลงาน

โรงเรียนชลประทานวิทยา
ชนะเลิศ โครงการเด็กเจ้าระเบียบประจำปีการศึกษา 2556
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
หัวหน้าห้องมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ปีการศึกษา 2557
พิธีกรงาน “82 พรรษา มหาราชินี ศรีแผ่นดิน” ปีการศึกษา 2557
พิธีกรงาน “มหกรรมทักษะวิชาชีพและทักษะคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 5” ปีการศึกษา 2557
พิธีกรงาน “มหามงคลเฉลิมพระชนม์ 87 พรรษามหาราชาภูมิพล” ปีการศึกษา 2557
พิธีกรงาน “วันวิชาการ” ปีการศึกษา 2557
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2558 – ปัจจุบัน
ประธานฝ่ายวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
รองประธานฝ่ายวิชาการ ชุมนุมวิชาการและสันทนาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
ประธานจัดงาน Chemical Engineering Camp ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2560

UPDATE : 2019-03-12 13:28:00

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved