ภาพกิจกรรม : การอบรม เรื่อง การสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษา วันที่ 25 ตุลาคม 2558
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved