ภาพกิจกรรม : การอบรม เรื่อง การสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 วันที่ 12 ตุลาคม 2557
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved