ภาพกิจกรรม : การประกวดอ่านบทร้อยกรอง ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 24 มิถุนายน 2558
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved