ภาพกิจกรรม : การประกวดอ่านบทร้อยกรอง ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 10 มิถุนายน 2557
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved