สู่รั้วมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ดูผลสรุป
รหัสนักเรียน 20420
ชื่อ-นามสกุล นายบุณยกร อินทร์กลัด
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
สาขา วิศวกรรมโยธา
คณะที่สอบได้ วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21000
ชื่อ-นามสกุล นางสาวปภาวรินท์ ซิ้มประเสริฐ
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
สาขา อาหารและโภชนาการ
คณะที่สอบได้ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21041
ชื่อ-นามสกุล นางสาวนนทกร ปรีชากรรม
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะที่สอบได้ เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21044
ชื่อ-นามสกุล นางสาวจุฑารัตน์ พรหมทอง
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา การเงิน
คณะที่สอบได้ บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21046
ชื่อ-นามสกุล นางสาวชลชนิตรา ยุติธรรมนนท์
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
สาขา วิศวกรรมศาสตร์
คณะที่สอบได้ วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21052
ชื่อ-นามสกุล นายภวัต ตรังคธนสิน
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
สาขา เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์
คณะที่สอบได้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21055
ชื่อ-นามสกุล นายอภิสิทธิ์ แสงสารพันธ์
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา พัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะที่สอบได้ อุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21057
ชื่อ-นามสกุล นายพงศ์วรินท์ สุขเสน
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
สาขา -
คณะที่สอบได้ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21059
ชื่อ-นามสกุล นายกษมา นิโลบล
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสหกรรม
คณะที่สอบได้ เทคโนโลยีวิศวกรรมเเมคคาทรอนิกส์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21061
ชื่อ-นามสกุล นายภูริช แจ้งกรณ์
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะที่สอบได้ คณะสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21064
ชื่อ-นามสกุล นางสาวภัทรพร ลอยหา
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
สาขา วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
คณะที่สอบได้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21076
ชื่อ-นามสกุล นายกนกพิชญ์ ศรีวิชัย
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
สาขา สาขาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
คณะที่สอบได้ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21077
ชื่อ-นามสกุล นางสาวกานดา สิ่วสงวน
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
สาขา สาขาวิชาภาษาไทย
คณะที่สอบได้ คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21085
ชื่อ-นามสกุล นายณวรรธ สิงขรัตน์
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะที่สอบได้ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21086
ชื่อ-นามสกุล นายอัตพล แซ่ลิ้ม
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
สาขา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะที่สอบได้ รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21087
ชื่อ-นามสกุล นายวีรภัทร ชาญพาที
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา ฟิล์มและภาพยนตร์
คณะที่สอบได้ ดิจิทัลมีเดียและศิลปะ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21089
ชื่อ-นามสกุล นายธนายุทธ กัลยาบูรณ์
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
สาขา สถาปัตยกรรม
คณะที่สอบได้ สถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21090
ชื่อ-นามสกุล นางสาวสิริลักษณ์ นิลธนธำรงศรี
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
สาขา เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
คณะที่สอบได้ อุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21100
ชื่อ-นามสกุล นายพรวัฒน์ อโศกวัฒนะ
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
คณะที่สอบได้ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21103
ชื่อ-นามสกุล นางสาวพันธิตรา ภู่พูลทรัพย์
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
สาขา ธุรกิจการบิน
คณะที่สอบได้ วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ปีการศึกษา 2560
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved