สู่รั้วมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ดูผลสรุป
รหัสนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น ชั้น
สาขา 1
คณะที่สอบได้ 1
มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น ชั้น
สาขา 1
คณะที่สอบได้ 1
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น ชั้น
สาขา 1
คณะที่สอบได้ 1
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น ชั้น
สาขา 1
คณะที่สอบได้ 1
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น ชั้น
สาขา 1
คณะที่สอบได้ 1
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น ชั้น
สาขา 1
คณะที่สอบได้ 1
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น ชั้น
สาขา 1
คณะที่สอบได้ 1
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น ชั้น
สาขา 1
คณะที่สอบได้ 1
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น ชั้น
สาขา 1
คณะที่สอบได้ 1
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น ชั้น
สาขา 1
คณะที่สอบได้ 1
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าปราจีนบุรี
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 1
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น ชั้น
สาขา 1
คณะที่สอบได้ 1
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าปราจีนบุรี
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 20376
ชื่อ-นามสกุล นางสาวธริศรา กรุดมินบุรี
ชั้น ชั้น
สาขา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะที่สอบได้ รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 20420
ชื่อ-นามสกุล นายบุณยกร อินทร์กลัด
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
สาขา วิศวกรรมโยธา
คณะที่สอบได้ วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21000
ชื่อ-นามสกุล นางสาวปภาวรินท์ ซิ้มประเสริฐ
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
สาขา อาหารและโภชนาการ
คณะที่สอบได้ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21041
ชื่อ-นามสกุล นางสาวนนทกร ปรีชากรรม
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะที่สอบได้ เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21044
ชื่อ-นามสกุล นางสาวจุฑารัตน์ พรหมทอง
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา การเงิน
คณะที่สอบได้ บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21046
ชื่อ-นามสกุล นางสาวชลชนิตรา ยุติธรรมนนท์
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
สาขา วิศวกรรมศาสตร์
คณะที่สอบได้ วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21052
ชื่อ-นามสกุล นายภวัต ตรังคธนสิน
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
สาขา เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์
คณะที่สอบได้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21055
ชื่อ-นามสกุล นายอภิสิทธิ์ แสงสารพันธ์
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา พัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะที่สอบได้ อุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21057
ชื่อ-นามสกุล นายพงศ์วรินท์ สุขเสน
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
สาขา -
คณะที่สอบได้ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปีการศึกษา 2560
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved