สู่รั้วมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ดูผลสรุป
รหัสนักเรียน 21085
ชื่อ-นามสกุล นายณวรรธ สิงขรัตน์
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะที่สอบได้ คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21099
ชื่อ-นามสกุล นายวรพัฒน์ บุญมาก
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา คณะการจัดการ โลจิสติกส์ และ การคมนาคมขนส่ง
คณะที่สอบได้ คณะการจัดการ โลจิสติกส์ และ การคมนาคม
มหาวิทยาลัย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21273
ชื่อ-นามสกุล นายเศวตโชติ ประเสริฐทรัพย์
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา ออกแบบภายใน
คณะที่สอบได้ สถาปัตยกรรมเเละการออกเเบบ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 23516
ชื่อ-นามสกุล นางสาวโสริตา หงษ์เจริญ
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา -
คณะที่สอบได้ อักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 23517
ชื่อ-นามสกุล นายจิรัฎฐ์ ทัศวา
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา เทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) (AT-AE)
คณะที่สอบได้
มหาวิทยาลัย สถาบันการบินพลเรือน
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 23574
ชื่อ-นามสกุล นายชญานนท์ สมบัติศิริ
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (นวัตกรรมอาคาร)
คณะที่สอบได้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 23589
ชื่อ-นามสกุล นางสาวจิรัชญา จันทร์ตรี
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา เทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) (AT-AE)
คณะที่สอบได้
มหาวิทยาลัย สถาบันการบินพลเรือน
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 23646
ชื่อ-นามสกุล นางสาวฐานิยา วาเสนัง
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
คณะที่สอบได้ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 25434
ชื่อ-นามสกุล นายปิติกร เปี่ยมศิริ
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะที่สอบได้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 26912
ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุพิชญา เจนวิศวกิจ
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN)
คณะที่สอบได้ อุตสาหกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21106
ชื่อ-นามสกุล นางสาวปภาวรินท์ บัวบาน
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
สาขา การแพทย์แผนไทย
คณะที่สอบได้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก
มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21147
ชื่อ-นามสกุล นางสาวปัญชิกา เพไทย
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
สาขา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะที่สอบได้ วิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21289
ชื่อ-นามสกุล นางสาวณัฐริกา จาปะสุข
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะที่สอบได้ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21323
ชื่อ-นามสกุล นางสาวเมธิรา เจริญมิน
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
สาขา การเงิน
คณะที่สอบได้ บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21351
ชื่อ-นามสกุล นายณัฐพร วิไลเลิศประดิษฐ์
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะที่สอบได้ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 21379
ชื่อ-นามสกุล นางสาวชนันต์พัสตร์ นพวรรณ
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
สาขา เทคโนโลยีวัสดุโพลิเมอร์
คณะที่สอบได้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 22331
ชื่อ-นามสกุล นางสาวเกษประภา มีมั่งคั่ง
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
สาขา สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์
คณะที่สอบได้ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 23568
ชื่อ-นามสกุล นายวัทธิกร เฟื่องฟู
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะที่สอบได้ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 26116
ชื่อ-นามสกุล นายภูวิศ วงษ์เอี่ยม
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
สาขา วิศวกรรมศาสตร์
คณะที่สอบได้ วิศวกรรมเคมี(หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปีการศึกษา 2560
รหัสนักเรียน 26120
ชื่อ-นามสกุล นายพุทธิภูมิ บุญมหาธนสมบัติ
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
สาขา เทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) (AT-AE)
คณะที่สอบได้
มหาวิทยาลัย สถาบันการบินพลเรือน
ปีการศึกษา 2560
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved