ภาพกิจกรรม : การนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
รายละเอียดกิจกรรม : การนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย นางหทัยาพร สุภาสูรย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ศธจ.นนทบุรี, นายภานุวัต อิสระพงษ์เผ่า ศึกษานิเทศ, นางฉวีวรรณ พรหมเมศร์ ศึกษานิเทศก์, นางสาวพรชนก คณาอนันต์ ศึกษานิเทศ
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved