ภาพกิจกรรม : โครงการ Chinese for fun 1 Day Camp ครั้งที่2 ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียดกิจกรรม : โครงการ Chinese for fun 1 Day Camp ครั้งที่2 ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน โรงเรียนชลประทานวิทยา โดยหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ชมรมภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved